Tag Archives: code

IAAC Küresel Yazokulu Programı (IGSS)

Bu yıl İstanbul da IAAC (Katalunya ileri Mimarlık Enstitüsü) Küresel Yazokulu konumlarına eklendi. Yazokulunun İstanbul seansları sayısal ve materyal ağ ve dinamik sistem düzenleri üzerine bir araştırma girişimi… Ağlar ve materyal sistemler üzerine bir araştırma platformu olan SayaSaya tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde gerçekleştirildi. IAAC küresel yazokulu programı (IGSS) farklı yerellerdeki ortak gündemleri araştırırken dağıtık deneyim ve bilgi birikimine ve kollektif davranışlara dayalı dinamik bir ağ oluşturmayı amaçlıyor. Diğer bir deyişle IAAC yazokullarının ana ekseninde her ölçekteki habitatlara ilişkin araştırmalar yatıyor. Her yıl bu eksende yeni bir tema ile yola çıkılıyor. Farklı lokasyonlardan bu temaya kendi yanıtlarını vermeleri kendi gündemlerini oluşturmaları ve projelerini bu yerel gündemle ortaya çıkarmaları bekleniyor. 2013’te küresel tema Üretken Kentler’di.

Bu yıl IAAC küresel teması Üretken Kent özet çağrısında kentsel üretim, akıllı kentler, bilgi değiştokuşu, kentsel tarım, dikey tarım, yosun tarlaları, üretken cephe sistemleri,  sayısal üretim, parametrik tasarım, çokluölçeklilik anahtar kelimeleri ile anons edildi.

Üretken kent ile ifade edilen “kendi kendine yeten” habitatların oluşumu için temel olan enerji, yiyecek ve nesnelerin özetle ana ihtiyaçların üretimidir. Dünya nüfusunun çoğunluğu giderek kentlerde yaşıyor, yani bu temel ihtiyaçların tipik olarak üretildiği merkezlerden uzakta. Yazokulunun 2013 edisyonu bu kopukluğa dikkat çekip kentte bu üretimler için olabilecek fırsatları tartışmaya yönelikti.

Her yazokulunda olduğu gibi bu kez de  hedef ortak gündemin farklı yerellerdeki özgün ekonomik, biyolojik ve sosyal faktörleri ile evrildiğini çok ölçekli ve çok alanlı bir yaklaşımla araştırmaya açılması, projelerin farkı yerlere uygulanabilirliklerinin tartışılması.

Sayasaya İstanbul Seansları için kendi gündeminin anafikrini Altyapı – Ağyapı ekseninde tarifledi. Bu çevresel/bölgesel ölçekte ağlar ve sistemik düşünce üzerine, tektonik ölçekte ise endüstileşmiş malzeme ve kentsel ekin entegre edilmiş materyal sistemleri üzerine yoğunlaşıyor.

IGSS Sayasaya İstanbul Seansları Tasarım özetinden:  “ İstanbul gibi devinimi yüksek hızlı büyüyen kentlerde üretkenlik tüketim ürünlerinin verimli imalatını ya da, mahsul verimliliğini düşündürdüğü gibi bir yandan da bilgi üretkenliğini çağrıştırıyor. Akıllı kent önermesinde bilginin üretimi dolaşımı ve paylaşımının önem kazanıyor. Tüketim ürünlerinin dağıtımı makro ölçekte bir altyapısal düzen gerektirirken, ekin düzenleri bölgesel altyapı gereklerini öncüller. Proje ölçeğinin altyapı ağı olarak tanımlanarak mikro ölçekte yerel veriye tepkimeli zaman/mekân etkileşimi içeren yerleştirmeler serisinin bölge boyunca farklı halleri ile çoğaltılmasıyla makro ölçekte kentsel “akıllılık” örgütlenir.

Veri toplanması, veriye hassasiyetin tanımlanması, altyapının dışlaştırılarak mekânsal kurguyu düzenleyen bileşene dönüşmesi, kullanıcı ve çevreyle etkileşimin arayüzlerinin tasarlanması gibi başlıklarla proje üretildi.

TV Kulesi

Manzara/seyir hava şartları ile birebir ilişkili. Yakın geçmişten iklim verilerine göre İstanbul görüş alanı için şanslı bir kent. Birkaç belirli fırtına dönemi ve kışın bir iki hafta hariç manzara kentin kendi topoğrafyasının kendine sunduğu doğal bir fırsat. Kulede seyir için göğe-balkon tasarımında manzara yönlenmesi kadar hakim rüzgar yönleri ve güneşlenme alanları ön plana çıkıyor. Kentin manzarasız yönü yok; bununla birlikte hakim manzara yönlenmesinin KB-GD aralığında olduğu düşünülebilir. Güneş batışında siluet, “gurup” İstanbul edebiyatının parçası, göğe-balkonun da hitap ettiği ana yön olacaktır.

TV kuleleri ve benzeri açık alan yüksek konum “landmark” yapılarının ortak konusu yüzeylerinin maruz kaldığı sıcak soğuk farkı ve rüzgar etkileri. Bu projenin yüzeyleri bu sebeple parametrik bir düzen ile oluşturuldu.Yönlere ve yüksekliğe göre yüzey parçalanması yüzeyi oluşturan hacimlerin animasyonu ile üretildi, iteratif denendi. Parametrik modeli ve animasyonu mimar Tuğrul Yazar hazırladı. Kule by Tuğrul Yazar

etiket: Çamlıca TV kulesi ve seyir terası 2012 Yarışma Projesi

Vantage is related with weather. Climate data of a recent past of 10 years render Istanbul lucky. Except a few specific storms and a few weeks in winter, vantage is a favor offered by its topography. Major criteria for the design of the sky terrace are orientation with prevailing wind directions and sunning. View is magnificent in 360 degrees however NW-SE orientation with the famous skyline in sunset is preferred as main view direction.

TV towers and tall landmark buildings alike face the major concern for its surfaces exposed to major hot/cold difference and  the effects of wind. Surfaces are parametrically modeled to optimise surface orientation. parametric model and renders by Kule by Tuğrul Yazar