NKMTA, Nilüfer Kozikoğlu'nun mekan, malzeme ve programın fiziksel ve sayısal örgütlenmeleri üzerine odaklanan mimarlık ve tasarım stüdyosudur...

NK ADA is an architecture and design studio that focuses on the physical and digital organizations of space, materials, and programs, led by Nilüfer Kozikoğlu.

Tasarımı ölçeklerarası sistemik operasyonlar adı verdiğimiz yöntemle gerçekleştirmekteyiz. Yöntemin odağı projenin hedeflerinin ve ve değerlendirme kriterlerinin belirginleştirilmesi ve bu süreçte de projenin belirginleşmesidir. Ölçekler arası ile kastedilen disiplinlerarası çok katmanlı araştırma ve tasarım soruşturmalarıdır, sadece ölçek içindeki değil ölçeklerarasındaki ilişkilerin de yönetimini tanımlar. Program, alan, materyal ya da tekniğe dair farklı değişken setleri ile bilimsel yaklaşımla çoklu kere yürütülen tasarım araştırmaları her iterasyonda oluşan farklı önerilerin birbiri ile kıyaslanması sonucu olasılıklar alanı tanımlanır…

We implement the design using a method called inter-scale systemic operations. The focus of this method is to clarify the project’s goals and evaluation criteria, and in the process, the project becomes more distinct. Inter-scale refers to interdisciplinary, multi-layered research and design investigations, which define not only the management of relationships within a scale but also between scales. The program involves multiple design research iterations conducted scientifically with different sets of variables related to the field, material, or technique. As a result of comparing the different proposals generated in each iteration, the field of possibilities is defined.

Bu sistemik tavırla her ürün prototipik bir modeldir. Tasarım ekibine akademisyen ve mühendis ekipleri ile müşteri de talep ve değerlendirmeleri ile katılır. Modellerin arkaarkaya test edilmesi sonucu ihtiyaç programı ve uygulama / değerlendirme kriterleri netleşir; artık projelendirme beliren ilişkilerin ve tercihlerin reçetesidir…

With this systemic approach, every product is a prototypical model. The design team, along with academic and engineering teams, as well as the customer, participate with their requests and evaluations. Through successive testing of the models, the needs program and application/evaluation criteria become clear. It is now the recipe for planning, defining relationships, and preferences within the project…