Nexus: mekan sentaksı

Garanti Galeri, Platform ve Osmanlı Bankası müzelerinin dönüşümleri için yerleşimlerinin ihtiyaç ve işleyiş analizleri, mekan sentaksı, mekanlararası ilşikilerin ağ analizleri.

Programmatic and spatial analysis of the new buildings as Garanti Gallery, Platform and Ottoman Bank Museums transition to Salt.